Správa nehnuteľností

Realitná kancelária METROPOLA spravuje, udržuje a optimalizuje príjmy z nehnuteľností

Hlavný cieľ je, aby sme zabezpečili plynulú prevádzku predmetnej nehnuteľnosti. Prioritou našej spoločnosti je zabezpečiť spokojnosť klienta pomocou zlepšenia hospodárnosti a optimalizáciu prevádzky spravovaného objektu.

Cieľ

Našim základným cieľom je minimalizovať náklady na správu a prevádzku nehnuteľností, zvýšiť kvalitu starostlivosti o nehnuteľnosti a technické zariadenia v nich, a zároveň zabezpečiť maximálne pohodlie užívateľov objektu. Zárukou nášho úspechu v správe nehnuteľností je odborný personál, ktorý má dlhodobé skúsenosti v danej oblasti, prezentuje sa vysokou profesionalitou a flexibilitou, a zabezpečuje vysokú kvalitu služieb 24 hodín denne.

Služby

Pomocou našich služieb sa vaše bývanie stáva pohodlnejším, efektívnejším a kvalitnejším. Zárukou nášho úspechu v správe nehnuteľností je odborný personál v oblasti elektrickej energie, vodoinštalácií, klimatizácií, vzduchotechniky, stolárskych prác a stavebných úprav, ktorý sa prezentuje jedinečnými schopnosťami a vysokou profesionalitou. Našim kritériom kvality je práca vykonaná na najvyššej úrovni s plným uspokojením prianí zákazníka.

Náš ciel je minimalizovať náklady na správu a prevádzku nehnuteľností a zvýšiť kvalitu starostlivosti o nehnuteľnosti a technické zariadenia v nich, a zároveň zabezpečiť maximálne pohodlie obyvateľov a nájomcov budovy.

 • prevádzku a údržbu technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov podľa projektovaných parametrov, platných prevádzkových predpisov a pokynov vlastníka
 • pravidelnú kontrolu a vyhodnocovanie stavu objektu
 • obsluhu energetického velína objektu, kontrolu riadneho chodu technologických zariadení
 • realizáciu plánovanej kontroly a údržbovej činnosti stavebnej časti objektu a plánované kontrolné a údržbové činnosti technologických zariadení potrebnú technickú administratívu dokumentáciu objektu
 • ekonomickú oblasť správy objektu
 • právnu a legislatívnu oblasť správy objektu
 • revíznu činnosť objektu

Ekonomika a daňová optimalizácia príjmov

Realitná kancelária Metropola úzko spolupracuje s celým radom daňových poradcov, auditorov, účtovníkov a bankovými analytikmi. Vlastníkom nehnuteľnosti zabezpečíme:

 • daňovú optimalizáciu príjmov
 • zriadime účet domu v bankovom ústave
 • samostatné a prehľadné hospodárenie a vedenie finančných prostriedkov domu na bankovom účte
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení v dome
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby v zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • vypracujeme a predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • vydávame a upravujeme Predpis mesačného preddavku (PMP) na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období
 • vybavujeme reklamácie z ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov a vyplácame preplatky

Technické služby

Zároveń poskytneme široké spektrum technických služieb. Vaše nehnuteľnosti budú v najlepších rukách.

 • údržba a montáž elektroinštalačných zariadení
 • údržba a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
 • údržba a montáž vodoinštalačných zariadení
 • údržba, montáž a prevádzka vykurovacích systémov
 • Upratovacie a čistiace práce
 • záhradnícke práce
 • zabezpečenie prevádzky výťahov
 • odhadzovanie snehu a čistenie chodníkov
 • nastavenie, údržba a revízie garážových brán
 • nastavenie, údržba a revízie zabezpečovacieho systému
 • plánované údržby, čistenie a revízie bazénu
 • údržba a oprava žalúzií a roliet
 • technická údržba výťahov, výťahových šachiet
 • stavebné opravy a úpravy
 • zabezpečenie BOZP, PO, CO
 • údržba vonkajších plôch a upratovanie
 • optimalizácia a energetický manažment
 • vypracovanie dokumentov "Posúdenie energetickej náročnosti prevádzky objektu"