Podmienky používania a osobné údaje

Podmienky používania na portále Metropola, ochrana osobných údajov a zdroj dát

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu metropola.com je METROPOLA LTD, so so sídlom 145-157 St John Street, London, Veľká Británia (GB), Company Number: 8266368, zapísaná v Obchodnom registri v Companies House, Cardiff, Spojené Kráľovstvo (GB), ďalej len („METROPOLA“). Adresa elektronickej pošty :info@metropola.com

2. Orgánom dozoru pre Slovenský trh je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

3. METROPOLA poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na metropola.com sú určené na súkromné aj komerčné účely.

4. Internetový portál metropola.com označuje doménu druhej úrovne metropola.com, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci so METROPOLA-om a domény tretej úrovne v tvare xxxx.metropola.com.

5. Poskytovanie a využívanie služieb na metropola.com sa spravuje týmito podmienkami metropola.com a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne METROPOLA-om alebo v spolupráci s partnerom, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania. Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú vždy zreteľne uvedené na stránke.6. Služby na metropola.com sú poskytované bezplatné, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Podmienkou využívania služieb na metropola.com je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Registrácia

1. Registrácia na metropola.com nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať mnohé služby podľa aktuálnej ponuky.

2. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, METROPOLA je oprávnený registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. METROPOLA nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.

3. Niektoré služby poskytované na metropola.com sú podmienené registráciou k službe metropola.com email (napr. pridávanie príspevkov k diskusných fóram, komunikátor a iné služby podľa aktuálnej ponuky).

III. Ochrana súkromia na portáli metropola.com

1. METROPOLA rešpektuje súkromie užívateľov metropola.com a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.

2. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť metropola.com bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok metropola.com môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina stránok sa dá nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu metropola.com. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby metropola.com. Informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje, môžeme analyzovať pre účely štatistiky.

3. METROPOLA zbiera, používa, spracúva a uchováva údaje o užívateľoch výlučne za účelom poskytovania služieb. Na využívanie niektorých služieb je potrebná registrácia. Pri každej registrácii na metropola.com, kedy METROPOLA zhromažďuje osobné údaje, sú umiestnené bližšie podmienky konkrétnej služby, pre ktorú sa užívateľ registruje. Ak sa užívateľ rozhodne METROPOLA-u požadované informácie neposkytnúť, stále môže navštíviť väčšinu webových lokalít metropola.com, pričom k niektorým možnostiam, ponukám a službám nebude mať plný prístup.

4. Užívateľ súhlasí so spracúvaním manuálne aj prostredníctvom výpočtovej techniky svojich osobných údajov uvedených pri registrácii na metropola.com v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom vytvorenia zriadenia, vedenia a spravovania osobného profilu užívateľa a poskytovania rozšírenej ponuky informácií a služieb podľa týchto Podmienok metropola.com. Užívateľ udeľuje METROPOLA-u súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri registrácii na dobu trvania poskytovania služby. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie METROPOLA-u okamžite zrušiť užívateľovi osobný profil užívateľa. Ak užívateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby METROPOLA-om pre užívateľa.

5. Užívateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o METROPOLAe, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak užívateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu a uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Užívateľ súhlasí s tým že METROPOLA je oprávnený pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným písomne alebo formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke metropola.com v časti Kontakty.

6. Informácie umožňujúce priamy styk so METROPOLA-om ako poskytovateľom služieb na metropola.com, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu.

7. Osobné údaje, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov, METROPOLA neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, ak s tým užívateľ vyjadrili súhlas. Pri každom nakladaní s osobnými údajmi podnikne METROPOLA náležité a primerané kroky na ich ochranu pred neoprávneným použitím alebo zverejnením.

8. Prostredníctvom aplikácie" Priatelia na Facebook-u" (ďalej pre účely tohto odseku tohto článku aj "Aplikácia"), užívateľ má možnosť prepojiť svoj účet na Facebook-u s titulnou stránkou spoločnosti METROPOLA-u na www.metropola.com a sledovať na tejto stránke aktuálny status osôb zaradených v kategórii priatelia na Facebook-u. METROPOLA využíva získané údaje o užívateľoch výlučne za účelom prepojenia Aplikácie s Facebook-om a v súlade s osobnými nastaveniami, ktoré vykonal užívateľ vo svojom Facebook účte. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odpojiť Aplikáciu zo stránky www.metropola.com, ktorú zobrazuje na svojom počítači.

9. Otázky alebo podnety k ochrane súkromia metropola.com užívateľ doručuje na adresu METROPOLA niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakty na stránke metropola.com.

IV. Práva a povinnosti METROPOLA-u

1. METROPOLA poskytuje služby na metropola.com v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. METROPOLA neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. METROPOLA nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na metropola.com.

2. METROPOLA nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a METROPOLA nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi.

3. METROPOLA má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. METROPOLA má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku metropola.com, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

4. METROPOLA sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy METROPOLA-u vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na metropola.com, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

V. Práva a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na metropola.com ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Užívateľom služieb na metropola.com je zakázané:§ používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou§ uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe§ propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;§ propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;§ otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;§ ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;§ propagovať detskú pornografiu;§ otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;§ otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

3. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na metropola.com a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

4. Užívateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o METROPOLAe, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak užívateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu a uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať oznámením doručeným písomne alebo formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke metropola.com v časti Kontakty.

5. Informácie umožňujúce priamy styk so METROPOLA-om ako poskytovateľom služieb na metropola.com, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu.

6. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať METROPOLA o zrušenie jeho registrácie a METROPOLA sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

VI. Pravidlá diskusií a komunikácie na metropola.com

1. METROPOLA nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov metropola.com a METROPOLA nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.

2. V diskusii a komunikácii medzi užívateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré :§ obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám,§ podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti§ propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah§ obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas§ šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom§ opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty§ vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky .

3. METROPOLA si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.

4. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na info@metropola.com

VII. Pravidlá používania a pridávania obsahu

1. Obsah na metropola.com je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu METROPOLA-u zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich METROPOLA. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia METROPOLA-u je zakázané. METROPOLA ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na metropola.com si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom "spravodajská licencia vyhradená", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.

2. Užívateľ, ktorý zverejňuje na metropola.com svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie nemá za jeho príspevky zverejnené na metropola.com nárok na žiadnu autorskú odmenu.

3. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať METROPOLA-u za účelom použitia na metropola.com svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitím na metropola.com, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje METROPOLA-u súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na metropola.com, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.

4. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami metropola.com a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registruj“, „Súhlasím“ alebo ich obdoby/náhrady, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a METROPOLA-om považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.5. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb. Užívateľ súhlasí s použitím svojich príspevkov aj v mobilných aplikáciách.6. Zverejnením svojich príspevkov na metropola.com užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.

VIII. Podmienky používania služby metropola.com

Podmienky používania služby metropola.com email (ďalej aj „metropola.com email“) stanovujú pravidlá medzi užívateľom a METROPOLA-om a sú súčasťou Podmienok metropola.com. Službou sa pre účely tohto bodu VIII Podmienok metropola.com rozumie umožnenie užívateľovi vytvoriť si vlastnú e-mailovú adresu v tvare login@metropola.com, alebo login@zmail.sk, kde login predstavuje meno zvolené užívateľom pri registrácii a užívať ju za účelom prijímania, čítania, posielania a archivovania správ elektronickej pošty (ďalej len „správ“). METROPOLA umožňuje užívateľom pristupovať ku svojej schránke aj prostredníctvom POP3 , IMAP4 a SMTP protokolu. Užívateľ môže metropola.com email využívať aj prostredníctvom mobilného telefónu.

1. Pri registrácii musí užívateľ pravdivo vyplniť registračný formulár. Užívateľ súhlasí so spracúvaním manuálne aj prostredníctvom výpočtovej techniky svojich osobných údajov uvedených pri registrácii podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom zriadenia, vedenia a spravovania služby podľa týchto Podmienok používania služby metropola.com email v rozsahu uvedenom pri registrácii . Užívateľ udeľuje METROPOLA-u súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu trvania poskytovania služby. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie METROPOLA-u okamžite zrušiť užívateľovi emailové konto. Ak užívateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby METROPOLA-om pre užívateľa.

2. Užívateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o METROPOLAe, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak užívateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu a uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Užívateľ súhlasí s tým, že METROPOLA je oprávnený pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným písomne alebo formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke metropola.com v časti Kontakty. Informácie umožňujúce priamy styk so METROPOLA-om ako poskytovateľom služieb na metropola.com, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu.

3. Elektronická pošta je považovaná za súkromnú korešpondenciu medzi odosielateľom a príjemcom prostredníctvom účtu (schránky elektronickej pošty) v tvare login@metropola.com, alebo login@zmail.sk. Schránka elektronickej pošty je užívateľovi vytvorená po úspešnom zavŕšení procesu registrácie na znak súhlasu s Podmienkami metropola.com. Zaregistrovaním e-mailovej adresy zriaďuje METROPOLA pre užívateľa e-mailovú schránku, do ktorej sa budú ukladať jednotlivé správy odosielané z e-mailovej adresy alebo na ňu adresované (ďalej len „schránka“).

4. METROPOLA poskytuje službu metropola.com email užívateľovi v stave v akom sa nachádza , t.j. so všetkými prípadnými vadami. METROPOLA neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Služba je poskytovaná bezodplatne a METROPOLA nezodpovedá za nižšie uvedené skutočnosti ani prípadnú škodu spôsobenú užívateľovi z nasledovných dôvodov:§ prípadnou nefunkčnosťou alebo úplnou či čiastočnou nedostupnosťou služby či siete Internet§ prípadným nedoručením alebo doručením e-mailu,§ prípadným neodoslaním alebo odoslaním emailu,§ nedostupnosťou WWW stránky „metropola.com“ a mail.metropola.com§ stratou alebo poškodením dát alebo údajov, ktoré užívateľ vytvoril alebo uložil vo svojej schránke§ inou príčinou alebo následkom používania služby.§ za správy obsahujúce ponuky alebo objednávky služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom služby

5. METROPOLA nevykonáva monitorovanie, editáciu, alebo cenzurovanie obsahu jednotlivých správ užívateľa, s výnimkou kontroly správ antivírovými a antispamovými aplikáciami . Zodpovednosť a prípadné následky za obsah odoslaných správ a ich prípadný rozpor s platnými právnymi predpismi nesie sám užívateľ. Užívateľ sa týmto zaväzuje, že nebude využívať službu metropola.com email k hromadnému rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (junk mail, spam) osobám, ktoré nedali súhlas k odberu takýchto správ.

6. Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude používať službu metropola.com email k zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie METROPOLAujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo sa priečia dobrým mravom. Užívateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služby metropola.com email nebude prenášať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval platný právny poriadok Slovenskej republiky.

7. Užívateľ nie je oprávnený zasahovať iným užívateľom do používania služby metropola.com email. Pokusy získať neautorizovaný prístup do cudzej schránky elektronickej pošty sú zakázané .

8. METROPOLA uchováva užívateľom zadané údaje v rámci registrácie. METROPOLA prehlasuje, že podnikol dostupné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. METROPOLA však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich schránke elektronickej pošty a tieto údaje neoprávnene použijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

9. METROPOLA nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie e-mailovej adresy prípadne schránky užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje neodkladne informovať METROPOLA o akomkoľvek zneužití, alebo podozrení zo zneužitia svojej e-mailovej adresy, prípadne schránky. Objemová kapacity schránky elektronickej pošty poskytovaná užívateľovi bezplatne po registrácii predstavuje kapacitu 1024 MB, teda 1 GB. V prípade záujmu má užívateľ možnosť využiť ďalšie zvýšenie kapacity schránky na neobmedzenú kapacitu. Za účelom zvýšenia kapacity schránky na neobmedzenú kapacitu užívateľ kontaktuje METROPOLA.10. Užívateľ sa zaväzuje nezneužívať poskytnutú kapacitu pre uloženie e-mailov za účelom cieleného zaplnenia diskového priestoru METROPOLA-u, k vytváraniu rozsiahlych archívov súborov uložených v e-mailoch, k zdieľaniu súborov prostredníctvom schránky s verejne prístupnými prihlasovacími údajmi, k rozosielaniu hromadnej nevyžiadanej pošty, k príjmu nadmerného množstva e-mailových správ a k iným aktivitám nepriaznivo zasahujúcim do prevádzky služby metropola.com email.

11. METROPOLA si vyhradzuje právo na zrušenie služby bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho upozornenia užívateľa. V dôsledku zrušenia schránky a e-mailovej adresy ako aj služby metropola.com email užívateľ stráca prístup do jeho schránky elektronickej pošty.METROPOLA si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady zablokovať alebo vymazať schránky elektronickej pošty, ktoré : § porušujú niektoré z ustanovení týchto Podmienok metropola.com§ boli vytvorené bez zrejmej súvislosti s menom užívateľa a vzbudzujú dojem, že užívateľ je iná, najmä všeobecne známa osoba alebo užívateľMETROPOLA má právo zastaviť prijímanie správ na e-mailovú adresu užívateľa v prípade, že prešlo 6 a viac mesiacov od posledného prihlásenia, odoslania správy, prehliadania alebo sťahovania správ zo schránky; pričom užívateľ je naďalej užívateľom konta, registrácia a jeho heslo zostávajú zachované, užívateľ však nemôže prijímať poštu, a to až do okamihu, kým sa neskontaktuje s METROPOLAom. Z dôvodu zbytočného zahlcovania diskovej kapacity budú takéto e-maily skomprimované a zastavená možnosť prijímania novej pošty, až pokiaľ sa užívateľ neprihlási do svojej schránky elektronickej pošty a nepožiada METROPOLA o znovuaktiváciu schránky

METROPOLA má právo zrušiť schránku v prípade, že od posledného odoslania správy, prehliadania alebo sťahovania správ zo schránky uplynulo viac ako 9 mesiacov, alebo ak užívateľ využíva e-mailovú adresu v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami.

12. METROPOLA má právo s ohľadom na efektívne využívanie priestoru schránok elektronickej pošty užívateľov priebežne mazať obsah priečinkov SPAM a TRASH (odpadkový kôš). Správy v priečinku SPAM, ktoré užívateľ prečítal a po prečítaní nepresunul do iného priečinku v rámci svojej schránky elektronickej pošty, budú automaticky vymazané.

13. Užívateľ súhlasí s tým, že METROPOLA môže pre vlastné účely využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ uviedol pri používaní služby a zaradiť ich do svojej databázy užívateľov. Užívateľ súhlasí s tým, že METROPOLA môže využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ zadal pri registračnej procedúre s tým , že tieto štatistické informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám bez uvedenia osobných údajov užívateľa. Osobné údaje užívateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté a sprístupnené len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä pri zisťovaní skutočností vedúcich k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

14 Potvrdením voľby „súhlasím“ a dokončením registrácie získava užívateľ možnosť využívať službu elektronickej pošty a rýchlej pošty (komunikátor) medzi jednotlivými zaregistrovanými užívateľmi a získava súčasne možnosť aktívne prispievať do diskusií na metropola.com.

15.Užívateľ môže kedykoľvek požiadať METROPOLA o zrušenie jeho schránky a e-mailovej adresy a METROPOLA sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

16. Otázky, podnety a prípadné žiadosti o zrušenie týkajúce sa služby metropola.com email môžu užívatelia zasielať na adresu info@metropola.com

17. Pravidlá pre sprístupnenie mailovej schránky:

17.1 Užívateľ môže využiť na stránke mail.metropola.com službu „zabudol som heslo“, kde si môže dať poslať nové heslo buď na emailovú adresu alebo tel. číslo, ktoré ma uvedené v profile (uviedol pri registrácii).

17.2 V prípade, že služba „zabudol som heslo“ nie je funkčná, používateľ môže zavolať na číslo 02/33006584 alebo napísať na info@metropola.com, kde je potrebné odpovedať na kontrolnú otázku , ktorú si užívateľ zvolil pri registrácii alebo uviesť alternatívny email alebo telefónne číslo, ktoré užívateľ uviedol pri registrácii. Užívateľ môže uviesť aj nasledovné údaje z profilu schránky: meno používateľa alebo dátum narodenia a dátum posledného prihlásenia alebo dátum zriadenia schránky. Ak údaje uvedené užívateľom súhlasia s tými, ktoré má používateľ uvedené v profile, nové heslo bude zaslané formou sms správy alebo e-mailom alebo oznámené telefonicky.

17.3 Ak má užívateľ záujem o zrušenie svojej emailovej schránky, môže zavolať na číslo 02/33006584 alebo napísať na info@metropola.com, kde je potrebné odpovedať na kontrolnú otázku, ktorú si užívateľ zvolil pri registrácii alebo uviesť alternatívny email alebo telefónne číslo, ktoré užívateľ uviedol pri registrácii. Užívateľ môže uviesť aj nasledovné údaje z profilu schránky: meno používateľa alebo dátum narodenia a dátum posledného prihlásenia alebo dátum zriadenia schránky. Ak údaje uvedené užívateľom súhlasia s tými, ktoré má používateľ uvedené v profile, METROPOLA na požiadanie schránku zruší. Ak sú údaje uvedené užívateľom nepresné alebo nekompletné, METROPOLA si vyhradzuje právo vyžiadať si doplňujúce informácie.

17.4 V prípade, že užívateľ si údaje uvedené v profile nepamätá alebo sú neaktuálne alebo niektorý z nich chýba alebo o sprístupnenie žiada pozostalý po zosnulom užívateľovi, je potrebné doručiť písomnú a podpísanú žiadosť o sprístupnenie schránky/ zrušenie schránky. K žiadosti musí byť priložená kópia OP žiadateľa s textom „ Súhlasím s vyhotovením kópie občianskeho preukazu za účelom sprístupnenia mojej emailovej schránky/ za účelom zrušenia mojej emailovej schránky na metropola.com“ a čestné prehlásenie, že žiadateľ je zároveň užívateľom predmetnej schránky, resp. pozostalým po zosnulom užívateľovi.Túto žiadosť je možné zaslať faxom na 02 / 33 00 65 84 alebo písomne na: Občianske združenie Daňova reforma a spoločenský rozvoj (OZ DRSR), Ľubinská 18, 811 03 Bratislva alebo naskenovanú mailom na: info@metropola.com. Bez predloženia písomnej žiadosti nie je možné schránku sprístupniť/zrušiť.

18. Platené služby Email v mobile: Užívateľ môže metropola.com email využívať aj prostredníctvom mobilného telefónu. Podmienky a aktuálny cenník tejto doplnkovej platenej služby je zverejnený na stránke http://www.metropola.com/.

SMS Notifikácia: Užívateľ si môže aktivovať doplnkovú platenú službu k svojej schránke s názvom „sms notifikácia“, ktorá umožňuje zasielanie upozornení o doručených emailoch na telefónne číslo uvedené užívateľom. Aktuálny cenník, návod aj stručný popis funkcií tejto doplnkovej platenej služby je zverejnený na stránke www.metropola.com

Ceny za platené služby budú užívateľovi vyúčtované prostredníctvom platby úhrad mobilným operátorom.

IX. Záverečné ustanovenia

1. METROPOLA je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na metropola.com. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke metropola.com. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok METROPOLA-om, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

2. METROPOLA si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.metropola.com najneskôr v deň jej účinnosti.

3. Užívateľ a METROPOLA prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania metropola.com a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.12.2012